NHEMA DZINOUDZWA VANHU NEZVEBONDE

0
2366

1 Unokwanisa kuziva kuti musikana imhandara asina kukuudza.Hazviiti. Anokwanisa kukurongera nhema ukaita upenyu hwako hwese usingazivi kuti akakuudza nhema.

2 Kuzvibatsira (Jayamaoko/Mhandaramaoko) kunokonzeresa kusaita mwana.Idzi inhema chaidzo. Kuzvibatsira kunoitisa kuti uzive mashandire emuviri wako.

3 Kune mushonga wekukudza chombo. Hakuna zvachose. Nyika dzese dziri kutsvaka mushonga uyu asi hauko kwese.

4 Kune mushonga wekusunga mukadzi kuti asapindwa nechombo chisiri chako kana kusunga murume kuti asamira chombo noumwe mukadzi.Hakuna zvakadaro zvachose.

5 Chitubu chehure chakasiyana nechevamwe vakadzi. Idzi inhema chaidzo. Chitubu chomukadzi hachidhambhi nokupinzwa zvombo zvakawanda.